Meble designerskie – producent mebli z drewna

Gwarancja

Przekazujemy Państwu wyjątkowe meble marki Swallow’s Tail. Dziękujemy za zakup! Dokładamy wszelkich starań, żeby były najlepszej jakości, z najwyższej jakości materiałów. Prosimy o przestrzeganie zasad użytkowania produktów, tak by cieszyły Państwa i służyły Państwu przez długie lata.
I. ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

 • Meble należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem – stoły, krzesła, komody są konstruowane zgodnie z funkcją mebla.
 • Meble należy użytkować na wypoziomowanych powierzchniach.
  „Dom dla naszych mebli”
 • Meble powinny być użytkowane i przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, które są suche i nienarażone na szkodliwe warunki atmosferyczne, a także bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Bezpieczna temperatura pomieszczeń: od 15 °C do 30 °C, właściwa wilgotność pomieszczeń: od 40 do 70 %.
  Mebli nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od czynnych źródeł ciepła, bezpośrednio pod klimatyzatorami, a także na mokrych powierzchniach. Meble nie nadają się do użytku zewnętrznego.
  „Drewno nie lubi się kąpać ” – Kontakt z wodą, płynami, wilgocią
 • Meble nie mogą być poddawane kontaktowi z wodą, lub innymi płynami (np. alkoholem), nie należy pozostawiać powierzchni tych mebli zalanych. Wylane płyny należy wytrzeć natychmiastowo do sucha.
  Nie należy odstawiać na powierzchnię drewnianą lakierowaną i olejowaną mokrych przedmiotów, np. szklanek i talerzy. Zaleca się stosowanie miękkich podkładek w celu uniknięcia miejscowych odbarwień i uszkodzeń powierzchni.
  „Naturalni wrogowie drewna – czego unikać” – substancje szkodliwe, oraz wysoka temperatura.
 • Powierzchnie drewniane lakierowane i olejowane powinny być traktowane ze szczególną ostrożnością w kontakcie z substancjami takimi jak alkohol, ocet, cytryna (cytrusy), ponieważ substancje te mogą przy dłuższym kontakcie spowodować uszkodzenia powierzchni i widoczne odbarwienia w miejscach kontaktu. Nie należy poddawać powierzchni drewnianych działaniu środków chemicznych, na przykład benzyny, rozpuszczalników, lub kosmetyków o silnym działaniu (np. farby do włosów, zmywacze do paznokci). Natomiast powierzchnie mebli oklejonych okleiną tj. laminaty HPL wykazują odporność na działanie ciepła, wilgoci i niektórych substancji chemicznych. Jednak na styku różnych materiałów np. oklejone wąskie płaszczyzny powinny być chronione przed działaniem płynów, alkoholu i substancji, które mogą uszkadzać powierzchnie.
 • Powierzchnie drewniane powinny być chronione przed wpływem wysokich temperatur (powyżej 50 st. C). Nie należy odstawiać na powierzchnię drewnianą lakierowaną i olejowaną gorących przedmiotów, np. szklanek i talerzy. W celu uniknięcia miejscowych odbarwień i uszkodzeń powierzchni zaleca się stosowanie miękkich podkładek, z materiałów które nie pozostawią odbarwień.
  „Uwaga drobinki, ostre krawędzie”
 • Zachowanie ostrożności podczas użytkowania mebli drewnianych i wykończonych naturalnymi okleinami drewnianymi. Ponieważ powierzchnie mebli są narażone na zarysowania drobinkami (np. piasek, cukier) należy powierzchnie te przed czyszczeniem odkurzyć i przecierać czystą miękką tkaniną, oraz nie używać do ich czyszczenia środków zawierających substancje ścierające.
 • Meble są narażone na kontakt z twardymi i ostrymi przedmiotami, których krawędzie mogą porysować powierzchnie mebli, lub dokonać wgniecenia. (Np. postawienie przedmiotów dekoracyjnych, albo pisanie odręczne). Zaleca się szczególną ostrożność w kontakcie z takimi przedmiotami i stosowanie podkładek z materiałów, które nie pozostawią odbarwień.
  VONNES EXTRABOLD

  II. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
 • Meble drewniane oraz wykańczane naturalnymi okleinami drewnianymi takim jak fornir i obłóg zarówno lakierowane jak
  i olejowane należy czyścić systematycznie przy użyciu suchej, miękkiej i czystej ściereczki.
 • Wszelkie zabrudzenia powinny być natychmiast usuwane. Zabrudzenia należy delikatnie przetrzeć nieznacznie wilgotną ściereczką i wytrzeć do sucha miękką tkaniną. Nie należy moczyć dużą ilością wody. Podczas czyszczenia nie należy wywierać zbytniego nacisku na powierzchnię, aby nie doszło do nieodwracalnego wytarcia powierzchni, w szczególności na powierzchniach olejowanych.
 • Powierzchnie drewna olejowanego należy traktować ze szczególną ostrożnością, ponieważ warstwa oleju – substancji naturalnej ulega stopniowemu zużyciu, co jest naturalnym procesem użytkowania.
 • Powierzchnie olejowane, zarówno lite drewno olejowane, jak również fornir i obłóg olejowany należy reguralnie konserwować przy użyciu środków do mebli olejowanych, stosując się do instrukcji ich producenta, rekomendujemy min. 3 razy do roku.
 • Do pielęgnacji należy używać ogólnie dostępne środki do pielęgnacji mebli, stosując środki odpowiednie do powierzchni lakierowanych i olejowanych. Należy stosować się ściśle do zaleceń producenta tych produktów.
  III.WARUNKI GWARANCJI
 1. Gwarantem i producentem produktów marki Swallow’s Tail jest Piotr Grzybowski, prowadzący działalność gospodarczą
  pod firmą: „PAG Piotr Grzybowski SWALLOW’S TAIL FURNITURE” Nip 9590727497, REGON 291222077, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel.: +664998811, email: info@swallowstail.pl, www.swallowstail.pl, zwanym dalej Gwarantem.
 2. Gwarant zapewnia dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie produkowanych przez niego mebli, na warunkach określonych w niniejszej Gwarancji.
 3. Gwarancja obejmuje produkty zakupione i użytkowane na terenie Polski.
 4. Termin gwarancji wynosi 2 lata, od daty sprzedaży mebli, potwierdzonej ważnym dowodem zakupu.
 5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
 6. Gwarancja nie obejmuje:
  a) wad powstałych w wyniku niewłaściwego transportu i montażu,
  b) uszkodzeń powstałych w wyniku korzystania z produktu niezgodnie z przeznaczeniem,
  c) wad powstałych w wyniku korzystania z mebli niezgodnie z zasadami użytkowania, konserwacji i czyszczenia oraz w wyniku niewłaściwego przechowywania,
  d) uszkodzeń mechanicznych,
  e) uszkodzeń będących wynikiem oddziaływania na produkt wysokich i niskich temperatur (np. kontakt z gorącymi naczyniami),
  d) normalnego zużycia (np. ścieranie powierzchni), oraz naturalnego starzenia się mebli,
  e) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego ustawienia produktu (wypoziomowanie, odległość min. 1 metr od źródeł ciepła – np.: stół ustawiony bezpośrednio przy kaloryferze, kominku, pod klimatyzatorem),
  f) uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania mebla w zakresie wilgotności powietrza poniżej 40% lub powyżej 70%
  g) uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania mebla w zakresie temperatur poniżej 15 °C lub powyżej 30 °C,
  h) wad powstałych w wyniku prób wykonania napraw lub poprawek przez osoby nieuprawnione,
  i) różnic w odcieniu drewna oraz naturalnych oklein drewnianych, oraz zmian w wybarwieniu, pęknięć powstałych podczas użytkowania wynikających z naturalnych właściwości materiału,
  j) zmian (odbarwień, odkształceń) spowodowanych narażeniem powłoki drewna na długotrwałe działanie promieni słonecznych lub wody, dymu tytoniowego i tym podobnych,
  k) zabrudzeń i zaplamień powierzchni mebli,
  l) wad i uszkodzeń w wyniku których obniżono cenę mebli,
  m) wad powstałych po sprzedaży ze zdarzeń losowych lub na skutek działania siły wyższej, w szczególności pożaru lub powodzi.

  IV. PROCES REALIZACJI REKLAMACJI
 7. Reklamacje z tytułu wad objętych gwarancją Kupujący zgłasza w punkcie sprzedaży, w którym dokonał zakupu, w formie pisemnej np. e-mail, fax.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: tytuł (reklamacja z tytułu gwarancji), dane reklamującego, oznaczenie wyrobu (nazwa i typ mebla, kolor wykończenia), datę i miejsce zakupu, dane sprzedawcy, przyczynę reklamacji (szczegółowy opis wady), datę i opis okoliczności zauważenia wady, opis okoliczności użytkowania mebla. Do zgłoszenia należy załączyć kopię/zdjęcie/skan dowodu zakupu, zdęcie wady w meblu.
 9. Wadę należy zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
 10. Osoba wykonująca uprawnienia gwarancyjne powinna dostarczyć produkt do siedziby Gwaranta określonej w punkcie III.1. Koszt dostarczenia produktu pokrywa Gwarant, o ile roszczenie z gwarancji okaże się uzasadnione.
  Adres ul. Olecka 23, 04-980 Warszawa, tel: +664998811, email: info@swallowstail.pl, strona internetowa: swallowstail.pl
 11. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 12. W przypadku wystąpienia wady objętej gwarancją, Gwarant wykona świadczenie gwarancyjne w następujący sposób:
  a) w przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest usuwalna, świadczenia gwarancyjne będą realizowane poprzez naprawę mebla przywracającą wartość użytkową i estetyczną,
  b) w przypadku, gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby obniżenie jakości mebla, załatwienie reklamacji nastąpi poprzez wymianę wadliwego elementu/mebla na inny wolny od wad, co nie dotyczy mebli na specjalne zamówienie,
  c) w przypadku, gdy koszty naprawy są wysokie lub nie będzie możliwe dokonanie wymiany wadliwego mebla na produkt wolny od wad z przyczyn uzasadnionych np. zaprzestano produkcji, wprowadzono istotne zmiany technologiczne itp. Gwarant zastrzega sobie prawo zwrotu ceny zareklamowanego produktu,
  d) decyzję o sposobie świadczenia gwarancyjnego podejmuje Gwarant.
 13. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z Gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.
 14. Świadczenie gwarancyjne zostanie zrealizowane w terminie:
  a) w przypadku naprawy mebla:
 • do 14 dni od daty dostarczenia mebla przez uprawnionego z gwarancji do zakładu produkcyjnego Gwaranta,
 • do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, jeżeli naprawę wykonuje Producent w zakładzie lub serwis Producenta w miejscu wskazanym przez uprawnionego z gwarancji,
  b) w przypadku wymiany mebla: do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 1. Wymienione wadliwe części mebli lub meble przechodzą na własność Producenta.
 2. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy Gwarant nie mógł dokonać czynności gwarancyjnych z przyczyn leżących po stronie Kupującego. W takiej sytuacji Gwarant załatwi reklamację w nowym, uzgodnionym z Kupującym terminie.
 3. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego, wszelkie koszty wynikłe z tego tytułu, w tym koszty transportu ponosi Kupujący.
 4. Udzielenie niniejszej gwarancji, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej określonych w przepisach ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny.

  Drewno naturalnie
  Naturalne drewno jest niepowtarzalne !” – barwa i usłojenie.
  Pragniemy poinformować, że:
  Walory naturalnego drewna, oraz naturalnych oklein drewnianych np. dębowych, orzechowych to piękny rysunek,
  charakterystyczny dla każdego gatunku, niepowtarzalne odcienie, różnorodne usłojenie.
  W zależności od warunków w jakich rosło drzewo, pozyskany z niego surowiec w postaci litego drewna, bądź oklein drewnianych charakteryzuje się unikalnymi cechami. Kolorystyka, słoje i promienie rdzeniowe oraz rysunek drewna i oklein drewnianych zależy od warunków siedliskowych drzewa, z którego zostały pozyskane.
  Pamiętajmy, że materiał ten może być niejednorodny, z naturalnymi przebarwieniami, plamkami, niepowtarzalnymi zakrzywieniami słojów, bądź sękami. Nawet materiał w najwyższej klasie drewna może się różnić, każda partia jest niepowtarzalna „nic dwa razy się nie zdarza”.
  Są to charakterystyczne cechy i niezaprzeczalny urok naturalnego drewna, które m.in. poprzez swoją niepowtarzalność różni się od jego imitacji z tworzyw sztucznych.