Meble designerskie – producent mebli z drewna

Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży wyrobów oferowanych przez sklep stfurniture.com, należący do firmy PAG Piotr Grzybowski Swallow’s Tail Furniture z siedzibą we Wrocławiu, 51-630, przy ul. Grottgera 7, założonej w 1999 roku. Firma posiada numer REGON: 291222077 oraz numer NIP  9590727497

§ 1 Słownik
Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. PAG Piotr Grzybowski z siedzibą we Wrocławiu, 51-630, ul. Grottgera 7, adres do korespondencji: ul.Olecka 23, 04-980 Warszawa , NIP: 9590727497, REGON: 291222077, nr. rachunku bankowego do przelewów w PLN: 74 1140 2017 0000 4402 0596 2198, nr. rachunku bankowego do przelewów w obcej walucie: PL 41 1140 2017 0000 4112 0124 0266, nr BIC BREXPLPWMUL, adres poczty elektronicznej: info@stfurniture.com, numer kontaktowy: 664998811, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, administrator sklepu internetowego www.stfurniture.com
 2. Sklep/Serwis – sklep internetowy prowadzany przez PAG Piotr Grzybowski Swallow’s Tail Furniture, dostępny pod adresem www.stfurniture.com, za pomocą, którego PAG Piotr Grzybowski Swallow’s Tail Furniture świadczy Usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego  www.stfurniture.com
 4. Usługa – sprzedaż wysyłkowa towarów wyposażenia wnętrz prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, realizowana po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
 5. Sprzedający –  PAG Piotr Grzybowski Swallow’s Tail Furniture.
 6. Zamawiający – podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług Sprzedającego uprawniony do odbioru zamówionych produktów.
 7. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym, poprzez którą Sprzedający zobowiązuje się do realizacji Usługi, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania produktu i zapłacenia ceny.
 8. Dostawca – Wyspecjalizowany podmiot zajmujący się dostawą przesyłek kurierskich. Sprzedający współpracuje z przedsiębiorstwami kurierskimi DPD, EMS, UPS lub in.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedający porozumiewa się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe Sprzedającego określone są w § 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą usługodawcy, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Zamawiający.
 2. Zamawiający korzysta z Usług Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego www.stfurniture.com
 3. Każdy towar, jaki jest oferowany w Sklepie, jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta.
 4. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt pozbawiony wad.
 5. Strona internetowa sklepu prowadzona jest w języku polskim i angielskim.
 6. Każda cena, jaka jest określona przy towarze, stanowi cenę brutto, to znaczy cenę zawierającą podatek VAT.
 7. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, cena nie może ulec zmianie.
 8. Sprzedający posiada możliwość zmiany ceny towarów oferowanych w Sklepie wyłącznie przed dokonaniem zamówienia przez Zamawiającego.
 9. Sprzedający posiada możliwość poszerzania oferty Sklepu poprzez dodawania nowych towarów.
 10. Sprzedający posiada możliwość wprowadzania obniżek cen oraz promocji. Niektóre z promocji są realizowane za pośrednictwem kodów zniżkowych, które są udostępniane każdorazowo w takim przypadku przez Sprzedającego w Serwisie z zastrzeżeniem § 2 ust 11 Regulaminu.
 11. W ramach sprzedaży promocyjnej lub po obniżonych cenach, ilość towarów oraz czas trwania promocji lub obniżki cen są ograniczone, a zamówienia są realizowane według kolejności ich złożenia. Promocja lub obniżka cen kończy się z chwilą wyczerpania zapasów lub z chwilą określoną przez Sprzedającego. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu poinformuje każdorazowo o wprowadzeniu lub zakończeniu promocji lub obniżki cen oraz o czasie ich trwania. Towar zakupiony w promocji nie podlega zwrotowi.
 12. Zamawiający dokonując zamówienia zawiera ze Sprzedającym Umowę, o której mowa w § 1 pkt. 8 Regulaminu.
 13. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny potwierdzający zawarcie Umowy. Paragon fiskalny jest każdorazowo załączany i przesyłany z zamówionym towarem. Na życzenie Zamawiającego, Sprzedający wystawia fakturę VAT, która również jest załączana i przesyłana z zamówionym towarem.
 14. Sprzedający w swej działalności kieruje się obowiązującym kodeksem dobrych praktyk, zgodnie z Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej www.stfurniture.com
 2. W celu złożenia zamówienia, Zamawiający po wyborze towaru, obowiązany jest nacisnąć przycisk „KUP”.
 3. Po przyciśnięciu przycisku „KUP”, Zamawiający jest obowiązany podać następujące dane:
  a) Imię;
  b) Nazwisko;
  c) Adres e-mail;
  d) Telefon kontaktowy;
  e) Ulicę;
  f) Nr budynku;
  g) Nr Lokalu;
  h) Kod pocztowy;
  i) Miasto;
  j) Indywidualnie ustalone przez Zamawiającego hasło.
 4. Zamawiający oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.
 5. Zamawiający dokonuje wyboru Dostawcy.
 6. Po podaniu danych wskazanych w § 3 ust. 3 Regulaminu, Zamawiający dokonuje zakupu przyciskając przycisk „Kupuję i płacę”. Z chwilą przyciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Zamawiający składa zamówienie.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w dniu następnym po złożeniu zamówienia. Jednocześnie, Sprzedający zastrzega sobie prawo niewykonania zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający podał niepełne lub nieprawdziwe dane, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu, o czym poinformuje Zamawiającego, o ile jest to możliwe.
 8. Zamawiający po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” jest obowiązany dokonać zapłaty.
 9. W sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 7 zdanie 2 Regulaminu, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji Zamawiającemu o braku możliwości realizacji zamówienia.
 10. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu PayU lub  zaksięgowania środków na koncie w przypadku wyboru płatności przelewem.
 11. W sytuacji, w której po złożeniu zamówienia przez Zamawiającego, Sprzedający stwierdzi, że zamówiony towar nie jest dostępny, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takiej sytuacji, Zamawiający posiada możliwość odstąpienia od Umowy, a przekazane na rzecz Sprzedającego środki finansowe zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego informacji o odstąpieniu od Umowy. Zamawiający posiada również możliwość wyrażenia chęci realizacji zamówienia w terminie, jaki zostanie indywidualnie ustalony ze Sprzedającym.

§ 4 Płatności

 1. Zamawiający, po złożeniu zamówienia obowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar.
 2. Zamawiający dokonuje płatności za zamówiony towar:
  a) Przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych, np. PayU – należność pobiera serwis PayU lub inny dostawca usługi.
  b) Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w PLN. Nr rachunku – 74 1140 2017 0000 4402 0596 2198, prowadzone przez mBank.
  c) Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego do rozliczeń w EURO. Nr rachunku – PL 41 1140 2017 0000 4112 0124 0266, nr BIC BREXPLPWMUL, prowadzone przez mBank.
 3. Wskazana przy przycisku „Kupuję i płacę” cena jest ceną finalną, która zawiera podatek VAT i koszt dostawy towaru.
 4. Przesyłki zagraniczne mogą zostać opłacone wyłącznie przelewem bankowym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU.

§ 5 Koszty i terminy dostawy

 1. Do każdego towaru przyporządkowany jest czas realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia określony jest w dniach roboczych i jest liczony od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia do dnia wysłania zamówionych towarów. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, Sprzedającego wiąże czas najdłuższy.
 2. Termin otrzymania towaru jest sumą czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy.
 3. Terminy dostawy towaru są następujące:
  a) Kurier na terytorium Polski – 2 dni robocze;
  b) Kurier poza granicami Polski na terytorium Unii Europejskiej – 5-10 dni roboczych;
  c) Kurier poza terytorium Unii Europejskiej – 10-60 dni roboczych.
 4. Koszty dostawy towaru ponosi Zamawiający.

§ 6 Obowiązki Zamawiającego

 1. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość w obecności Dostawcy.
 2. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej Zamawiający winien wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173) dla zachowania odpowiedzialności Dostawcy, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez Dostawcę stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 3. Zamawiający ma obowiązek pisemnie pokwitować odbiór przesyłki od Dostawcy.
 4. Z chwilą pokwitowania na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Prawa i obowiązku Zamawiającego będącego konsumentem określa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Zamawiający posiada możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@stfurniture.com .
 3. Zamawiający, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Zamawiający posiada możliwość złożenia reklamacji.
 5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub złożenia reklamacji, właściwy adres do dokonywania zwrotu lub przesłania reklamacji jest następujący:

PAG Piotr Grzybowski Swallow’s Tail Furniture, ul. Olecka 23, 04-980  Warszawa. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Korzystając z formy elektronicznej złożenia reklamacji, reklamację należy przesłać na adres: info@stfurniture.com .

 1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Zamawiającego towaru od Dostawcy.
 2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 7 ust 3 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedający, w terminie 14 dnia od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zamawiający, odsyłając towar ma obowiązek prawidłowo zabezpieczyć towar przed zniszczeniem.
 9.  Zamawiający ma obowiązek do odesłania towaru prawidłowo zabezpieczonego przez zniszczeniem, w oryginalnym opakowaniu.
 10. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie przysługuje Zamawiającemu, który dokonał zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego na zamówienie, według specyfikacji Zamawiającego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Prawu odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie podlega stół MASIV.
 12. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający winien odesłać razem z towarem otrzymaną paragon lub fakturę.
 13. Reklamacje Sprzedający rozpatruje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 14. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedający poinformuje Zamawiającego o swoim stanowisku za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 15. Uszkodzony towar Sprzedający wymieni na pozbawiony wad, natomiast w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, Sprzedający zwróci Zamawiającemu poniesione koszty lub zaoferuje inny produkt dostępny w ofercie Sklepu.

§ 8 Polityka prywatności

 1. Dane gromadzone w ramach Sklepu stanowią zbiór danych Zamawiających w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) i podlegają zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego dotyczących przez Sprzedającego.
 3. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Sprzedający, to jest PAG Piotr Grzybowski Swallow’s Tail Furniture.
 4. Udostępnienie danych Sprzedającemu jest konieczne w procesie składania zamówienia w Sklepie celem jego prawidłowego przeprowadzenia.
 5. Sprzedający jest wyłącznym administratorem danych i informacji gromadzonych Serwisie.
 6. Dane osobowe gromadzone przez Sprzedającego nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem:
  a) zgody użytkownika;
  b) na wniosek uprawnionych organów (policja, prokuratura, sądy etc.) – w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Zamawiającego;
 7. Dane osobowe są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ujawnienia lub utraty oraz przed ich zniszczeniem. Do ochrony stosowane są zabezpieczenia stosowane zgodnie z ich odpowiednim przeznaczeniem w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 8. Gromadzone przez Sprzedającego dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówień.
 9. Każdy podmiot, którego dane są gromadzone, posiada możliwość wglądu w ich treść oraz jej poprawiania.
 10. Każdy podmiot, którego dane są gromadzone, posiada prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych jego dotyczących oraz usunięcia danych z bazy Serwisu.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez podmiot danych podmiotu, osobom nieupoważnionym.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku bezprawnego udostępnienia osobom trzecim danych osobowych, które weszły w posiadania danych popełniając czyn zabroniony.

§ 9 Odstąpienie od umowy (Zwroty)

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie towaru z fakturą VAT lub paragonem fiskalnym przed jego upływem na adres ul.Olecka 23, 04-980 Warszawa lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres info@stfurniture.com. Wpłacone środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot i wymiana towaru nie dotyczą zamówień złożonych przez firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.
2. Zwracany towar należy kierować na adres magazynu ul. Olecka 23 04-980 Warszawa. W przypadku towarów o dużych gabarytach należy skontaktować się ze Sklepem drogą elektroniczną (info@stfurniture.com) w celu ustalenia adresu odesłania zwracanego towaru.
3. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.
4. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane.
5. Klient odstępujący od umowy otrzymuje do akceptacji fakturę korygującą, przesłaną przez Sklep drogą elektroniczną lub pocztą (w zależności od wyboru formy dostarczenia faktury).
6. Prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie przysługuje Zamawiającemu, który dokonał zamówienia towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego na zamówienie, według specyfikacji Zamawiającego lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Prawu odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie podlegają stoły z kolekcji TAOZ, WIDEN, TAMAZA, TAMAZO, CALIPERS, AL 102, MIT, MEDUSA, BONFOR oraz stół MASIV. Komdy z kolekcji ST Sideboard, Bufet, Cupbaord, OKAL, PHAB, Loop. Krzesła Pegaz. Ławki ST Bench, ST Calipers. Biurka ST Calipers. Lustra o średnicy 60 cm i większe. Cała kolekcja mebli dziecięcych. Stoliki kawowe Bontri o średnicach 80-120 cm.

7. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

§ 10 . Informacje dotyczące przetwarzania przez  PAG Piotr Grzybowski SWALLOW’S TAIL FURNITURE danych osobowych użytkowników sklepu

1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest PAG Piotr Grzybowski SWALLOW’S TAIL FURNITURE . Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
3. Kontakt do Administratora w sprawie ochrony danych osobowych – info@stfurniture.com lub adres pocztowy w ul.Olecka 23, 04-980 Warszawa.
4. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie i w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie Sklepu lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
5. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
6. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
7. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi.
8. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych.
9. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

10. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

§ 11 Postanowienia końcowe

Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niektóre z oferowanych produktów wykonywane są ręcznie, co nie daje możliwości wiernego powielenia ich wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć koloru, kształtu lub wzoru.
Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z Regulaminem. Zamawiający może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie Sklepu.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedający poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
Zamawiający posiada możliwość wglądu do treści Regulaminu nie ponosząc dodatkowych opłat. Regulamin jest zamieszczony w na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”.
Publikacja postanowień Regulaminu w miejscu innym niż Serwis wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.
Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.
W razie braku właściwych postanowień Regulaminu regulujących określone zagadnienie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
W sytuacji, gdy sąd lub inny organ właściwy orzeknie o niezgodności postanowienia Regulaminu z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, w miejsce sprzecznego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Tekst jednolity: Dz.U.2014.121), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu, co do których nie orzeczono o ich sprzeczności z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego pozostają w mocy i są skuteczne.
Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.